LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

 

Värderingen

 

LIKA ledning är tänkt att vara ett stöd i ditt dagliga digitala arbete och har en tydlig koppling till våra svenska styrdokument med fokus på de förändringar och förtydliganden som är inskrivna och gäller fr.o.m. hösten 2018.

 LIKA lednings fyra områden

 

Verktyget består av indikatorer inom  fyra olika områden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIKA börjar med att man gör en värderingen. Värderingen genererar sedan en handlingsplan med konkreta aktivitetsförslag.

 
 

 

 

Värderingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikatorerna är utformade på ett konkret sätt för att göra dem så enkla som möjligt att besvara.

 

För varje indikator tar du ställning till hur väl den stämmer in för dig och ditt arbete:

Uppnått, Nästan där, Påbörjat, Planerat, Ej planerat/ej relevant.

 


 

 

 

 

Analys

Resultatet av värderingen presenteras på olika sätt beroende på om du har ett konto och om det är kopplat till din skola/förskola och kommun eller inte. Utan konto kan du enbart göra värderingen, men inte spara och arbeta vidare. Utan verifierat medlemskap på din skola/förskola, kan du spara och arbeta för egen del, men inte dela din värdering med kollegor och skola/förskola.

Så för att kunna spara dina svar och få en handlingsplan genererad, behöver du ett användarkonto.

 

 Svaren presenteras dels i form av ett översiktligt spindeldiagram där du får en överblick över läget inom respektive område och hur de förhåller sig till varandra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplanen med aktivitetsförslag

 

 

Baserat på din värdering genereras en handlingsplan, vilken ska ses som ett underlag och utgångspunkt för planering samt stöd och struktur för detta. Handlingsplanen kan filtreras i områden, svarsalternativen och steg. Stegen indikerar hur långt man kommit inom digitaliseringen, där steg 1 är det mest grundläggande steget.

 

Beroende hur du har svarat på indikatorerna i värderingen får du också konkreta aktivitetsförslag som du kan börja med på en gång.

 
 

                                                           

 Du kan exportera din handlingsplan till excel och där arbeta med filtrering på olika sätt, och anpassa insatsområden och aktiviteter.

 

Spara och dela din värdering

Du kan göra och spara hur många värderingar du vill. Du väljer om du vill spara den för egen del eller om du vill dela den med  skolan/förskolan. Delar du med skolan/förskolan, kommer de som har konto och tillhör skolan/förskolan, kunna se värderingarna och ni kan arbeta och diskutera utifrån dem. När du delar värderingen med din skola/förskola, hamnar den också i kommunens resultt Då kan man arbeta skol/förskole/kommunövergripande, att ta fram gemensamma mål och insatser.

 

Kommunansvarig 

En kommunansvarig  arbetar skol-kommunövergripande med sammanställningar av enheternas värderingar, tar fram analyser för att prioritera gemensamma insatser i hela kommunen.

Har man en kommunansvarig verifierar man att förskolan/skolan finns och du som användare kopplas till den enhet du arbetar på. För att kunna arbeta kommunövergripande på ett enkelt sätt ska värderingarna vara sparade på respektive enhet samt delade.

Då syns de i sammanställningen och kan, av kommunansvarig, exporteras till gemensam excelfil för vidare arbete. Ni kan också göra en enkel jämförelse nationellt (anonymt) med övriga i landet som använder verktyget.

Den kommunansvariga bjuder in användare till varje enhet.

 

 

 

 

 

 

För mer utbyte, frågor, diskussion - gå gärna med i vår facebookgrupp: LIKA, it-tempen för skola och förskola

 

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner