LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LIKA ledning och LiKA lärare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För skolväsendets räkning finns det idag två LIKA-verktyg.

LIKA ledning, med primär målgrupp rektorer (lika.skl.se).

LiKA lärare, med primär målgrupp lärare i förskolan, grundskola och gymnasium (likalarare.skl.se).

Verktygen är helt skilda ifrån varandra.

 

 

LIkheter LIKA Ledning och LiKA Lärare

Båda verktygen utgår från samma fyra områden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De är uppbyggda på samma sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man gör en värdering, får en analys och en handlingsplan med aktivitetsförslag. Den som gör en värdering kan välja att dela den på olika nivåer för att på så vis kunna arbeta med gemensamma underlag för gemensamt språk för gemensam diskussion för gemensamma prioriteringar. 

Vi använder genomgående liknande termer och rubriker i de båda verktygen, för att det ska vara enklare att se hur de olika indikatorerna hör samman. Termer och rubriker som också finns i styrdokument och Skolverkets olika lärmoduler. 

 

Olikheter LIKA Ledning och LiKA Lärare

Utöver målgrupp skiljer sig så klart innehållet en del i verktygen under de olika områdena.

 

Ledning i LIKA Ledning - Ledarskap i LiKA Lärare

Ledning för ledare handlar mycket om att skapa förutsättningar, organisera verksamheten, leda förändring och att själv använda digitala verktyg - "leda med It" var ett begrepp för några år sen. Indikatorerna inom området belyser olika insatser för att skapa en god grund att leda förskolan/skolan framåt när det gäller digitalisering.

Ledarskap för lärare handlar om "att leda och lära i tekniktäta klassrum" som också en av Skolverkets moduler inom området heter. Indikatorerna belyser hur lärarna har med sig digitaliseringen i tankarna vid  planering, genomförande och uppföljning av undervisning och i vilka sammanhang digitala verktyg stöttar och effektiviserar arbetet och elevernas lärande.

 

Infrastruktur med stort I i LIKA Ledning och litet i i LiKA Lärare

Till skillnad från rektorer kan lärare inte alltid  påverka infrastrukten själva. Därför är svarsalternativen under just infrastruktur i LiKA lärare: ja/nej/vet ej.

Därför är det ett litet i i LiKA Lärare.

Indikatorerna kring infrastruktur är tänkta att ha lite dubbel effekt: dels ger de en fingervisning om vilka förutsättningar som behövs och dels kan det bli ett bra underlag för diskussion gällande t.ex. inköp och tydliggöranden kring användning såväl på skolan som centralt.

 

Kompetens i LIKA Ledning - kompetensutveckling i LiKA Lärare

Kompetens: Indikatorerna kring kompetens har fokus på grundläggande kunskaper för att på olika sätt kunna arbeta med digital kompetens. De handlar också om att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och prioritera rätt kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling: I LiKA Lärare handlar det inte om att lärarna ska bedöma sin egen kompetens, utan snarare om att belysa olika sätt till kompetensutveckling/fortbildning och vart de ska vända sig när de behöver stöd och råd i olika frågor.

 

Användning 

Det finns nästan oändliga användningsområden när det gäller digitala verktyg. Att både ledning och lärare identifierar och diskuterar relevanta användningsområden  är också ett viktigt grundläggande steg för att kunna ta beslut kring skolans strategi i arbetet. I både verktygen finns en tydlig koppling till styrdokumenten och de olika områden som lyfts där. 

 

Hur kan man dra nytta av båda verktygen i en kommun?

 Det finns två LIKA verktyg inom skolväsendet, LIKA ledning och LiKa lärare.

LIKA ledning vänder sig till skolledning och rektor medan LiKA lärare vänder sig till lärare

LiKA Lärare som underlag för LIKA Ledning

Som rektor kan du med fördel använda LiKA för lärare och de värderingar som lärarna delat där med dig/sin skola/förskola som underlag till din egen LIKA-skattning. 

 

 

 

LIKA Ledning och LiKA Lärare på kommunnivå

Som kommunansvarig i båda verktygen, kan resultat jämföras från både LIKA och LiKA för att se hur behoven ser ut i hela kommunen.

Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kommuner och Regioner
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner