LIKA, it-tempen för skola och förskola

Kom igång direkt

  • 1Klicka på Starta en LIKA-värdering
  • 2Värdera status för arbetet på skolan/förskolan inom de fyra områdena
  • 3Se sammanställning och handlingsplan
  • 4Exportera till Excel för vidare diskussion och analys (konto krävs)

LIKA och LiKA - hur hänger de ihop?

För skolväsendets räkning* finns det idag två LIKA-verktyg, ett med primär målgrupp rektorer (lika.skl.se) och ett med primär målgrupp lärare i grundskola och gymnasium (likalarare.skl.se). Vad skiljer dem åt? Hur hänger de ihop och varför är det så bra att arbeta med dem parallellt? Så här:

 

LIKA, it-tempen för skola och förskola = "LIKA Ledning"

LIKA Ledning (verktyget du befinner dig i just nu), vänder sig primärt till rektorer. Verktyget är tänkt att ge en övergripande, men konkret bild av var förskolan/skolan befinner sig när det gäller digitalisering. Det är i första hand avsett som ett stöd för dig som rektor, men kan med fördel användas kommunövergripande för att t.ex. avgöra vilka övergripande insatser som eventuellt behövs. Det är också ett verktyg att använda som del i eller komplement till det systematiska kvalitetsarbetet, för uppföljning och prioritering. 

 

LiKA, it-tempen för lärare = "LiKA lärare"

LiKA lärare (likalarare.skl.se) vänder sig till lärare i förskola, grundskola och gymnasium och är tänkt att vara ett stöd i vad digitaliseringen innebär praktiskt och faktiskt i lärarvardagen. Verktyget tydliggör och konkretiserar vad digitaliseringen innebär i arbetet och belyser områden där stöd och insatser kan behövas. Här finns en tydlig koppling till den nationella strategin för skolväsendets digitalisering, de förändrade styrdokumenten och det arbete Skolverket gör inom området. Verktyget lanserades i april 2018 och togs fram tack vare ett crowd-funding projekt där flera kommuner bidrog och det är också därför det idag "bara" finns för lärare i grundskola/gymnasium. 

 

Likheter LIKA Ledning och LiKA Lärare

Båda verktygen utgår från samma fyra områden (ledning/ledarskap, infrastruktur, kompetens/kompetensutveckling och användning) och har samma funktionalitet  utifrån tre delar: skatting - analys - handlingsplan med aktivitetsförslag. Den som gör en värdering kan välja att dela den på olika nivåer (med kollegor, skola och kommun) för att på så vis kunna arbeta med gemensamma underlag för gemensamt språk för gemensam diskussion för gemensamma prioriteringar. 

Vi använder genomgående liknande termer och rubriker i de båda verktygen, för att det ska vara enklare att se hur de olika indikatorerna hör samman. Termer och rubriker som också finns i styrdokument och Skolverkets olika lärmoduler. 

Båda verktygen har samma viktiga grundtanke: det är ett verktyg som stöd för dig som rektor/lärare i ditt arbete kopplat till digitalisering. Det handlar primärt om att du ska få en nulägesbild och till det en lokal, egen handlingsplan med aktivitetsförslag. Sekundärt är att det ger ett ypperligt underlag för gemensamt arbete på skolan och inom kommunen, vilket så klart inte är att förakta, när insatser ska prioriteras och fortbildning erbjudas. Båda verktygen ger dig som användare ett bra underlag för att peka på behov som finns, saker som behöver lyftas och fixas lokalt (eller nationellt).

 

Olikheter LIKA Ledning och LiKA Lärare

Utöver målgrupp skiljer sig så klart innehållet en del i verktygen under de olika områdena. 

Ledning i LIKA Ledning - Ledarskap i LiKA Lärare
​Ledning för ledare handlar mycket om att skapa förutsättningar, organisera verksamheten, leda förändring och att själv använda digitala verktyg - "leda med It" var ett begrepp för några år sen. Indikatorerna inom området belyser olika insatser för att skapa en god grund att leda förskolan/skolan framåt när det gäller digitalisering.

Ledarskap för lärare handlar om "att leda och lära i tekniktäta klassrum" som också en av Skolverkets moduler inom området heter. Indikatorerna belyser hur lärarna har med sig digitaliseringen i tankarna vid  planering, genomförande och uppföljning av undervisning och i vilka sammanhang digitala verktyg stöttar och effektiviserar arbetet och elevernas lärande.

 

Infrastruktur med stort I i LIKA Ledning och litet i i LiKA Lärare

För att kunna arbeta med olika digitala verktyg på ett flexibelt och effektivt sätt, behövs en genomtänkt infrastruktur. Det handlar om tillgång till både fungerande hårdvara och mjukvara och att skapa en inkluderande, digital lärmiljö. Det handlar också om att medarbetarna kan vara trygga i användningen, att det finns rutiner och riktlinjer att luta sig mot. Så för ledningens del handlar det om att skapa de här förutsättningarna med hjälp av sin förvaltning, it-avdelning etc. För lärarna är det däremot inte alltid sådant som de kan  påverka själv. Därför är svarsalternativen i LiKA lärare här: ja/nej/vet ej. Och här har du också förklaringen till varför det är ett litet i i LiKA Lärare ;-)

Indikatorerna kring infrastruktur är tänkta att ha lite dubbel effekt: dels ger de en fingervisning om vilka förutsättningar som behövs och dels kan det bli ett bra underlag för diskussion gällande t.ex. inköp och tydliggöranden kring användning såväl på skolan som centralt.
 

Kompetens i LIKA Ledning - kompetensutveckling i LiKA Lärare

Kompetens: Indikatorerna kring kompetens har fokus på grundläggande kunskaper för att på olika sätt kunna arbeta med digital kompetens. De handlar också om att skapa förutsättningar för kompetensutveckling och prioritera rätt kompetensutveckling. 

Kompetensutveckling: I LiKA Lärare handlar det inte om att lärarna ska bedöma sin egen kompetens, utan snarare om att belysa olika sätt till kompetensutveckling/fortbildning och vart de ska vända sig när de behöver stöd och råd i olika frågor.

 

Användning 

Det finns nästan oändliga användningsområden när det gäller digitala verktyg. Att både ledning och lärare identifierar och diskuterar relevanta användningsområden  är också ett viktigt grundläggande steg för att kunna ta beslut kring skolans strategi i arbetet. I både verktygen finns en tydlig koppling till styrdokumenten och de olika områden som lyfts där. 

 

LiKA Lärare som underlag för LIKA Ledning

Som rektor kan du med fördel använda LiKA för lärare och de värderingar som lärarna delat där med dig/sin skola/förskola som underlag till din egen LIKA-skattning. 

Tips! Se till att dina lärare har delat sina värderingar med skolan och exportera sedan värderingarna till en gemensam excelfil, så får du en överblick över lärarnas svar, även indelade under olika ämnen/ämnesområden. För att kunna göra det här behöver du ha ett konto i LiKA Lärare och vara kopplad till din skola som skolansvarig (kopplingen gör den som har kommunkonto i LiKA Lärare). 

 

LIKA Ledning och LiKA Lärare på kommunnivå

Som kommunansvarig i båda verktygen, kan resultat jämföras från både LIKA och LiKA för att se hur behoven ser ut i hela kommunen.

Tips! Se till att rektor har delat sin värdering med kommunen i LIKA Ledning (detta verktyg) och att lärarna har delat sina värderingar med skolan/förskolan (de blir per automatik delade med kommunen då) i LiKA Lärare. Exportera sedan värderingarna i respektive verktyg och gör jämförelser, filtreringar, sorteringar på olika sätt - utifrån områden, rubriker osv. 

 

Varför (själv)värdering och vad skiljer LIKA-verktygen från andra självvärderingar?

Den forskning som finns inom området visar att för att självvärdering ska vara ett framgångsrikt verktyg krävs ett stort engagemang hos ledningen i självvärderingsprocessen. Ledningen måste uppfatta och visa de anställda på betydelsen av värderingsprocessen och i kommunikationen med medarbetarna redovisa hur man ska använda resultatet.

Genom att använda både LIKA Ledning och LiKA lärare får du som skolledare ett bra underlag för diskussion och kan också sätta tydliga mål för skolan och för enskilda medarbetare.

Eftersom grundtanken med båda LIKA-verktygen är att det är DITT verktyg som rektor resp. lärare i första hand där du, baserat på din värdering, får en egen handlingsplan med aktivitetsförslag, gör det att värderingen som görs är för din egen skull, inte för andras - du får "lön för mödan". Det är inte en värdering, inte en enkät som ska skickas in till någon annan för jämförelse. Den gemensamma jämförelsen som kan göras baserat på delade värderingar är en bonus i arbetet. 

 

Tips! För att hålla ihop arbetet, vara ett stöd i pågående process och även med uppföljning är det bra med personer med utpekat ansvar (kommun- och skolansvariga). Personer som är med i diskussioner och driver LiKA-arbetet genom information och introduktionsmöten, uppföljning och analys. 

..

*Det finns ytterligare ett LIKA-verktyg: LIKA, it-tempen för socialtjänsten.

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Besöksadress: Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm
Telefon växel: 08-452 70 00
Om kakor
Om webbplatsen

En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting